O nás

4Progress pro nás není jen heslo, ale hlavní cíl.

Vzdělávací a poradenská společnost 4Progress vznikla v roce 2008, jako poradenská firma, schopná pružně reagovat na současné potřeby trhu v oblasti vzdělávání, personálního poradenství a dotačních příležitostí.

Ač se jedná o společnost poměrně mladou, na trhu nejsme žádní nováčci. Všichni členové našeho lektorského a konzultantského týmu mají bohaté zkušenosti z oblastí jako je marketing, obchod, telekomunikace, vzdělávání.


Naše vize

Specializujeme se na řešení potřeb zejména malých a středních firem, které se obtížněji vypořádávají se sílící konkurencí velkých podniků. Nabízíme jim pomocnou ruku, jak při posilování kompetencí jejich zaměstnanců, tak i odbornou pomoc v otázkách financování jejich dílčích činností a projektů ze strukturálních fondů.

Výhody, které nabízíme našim klientům

Diagnostika potřeb klientů, včetně návrhu tréninku či koučinku na míru, konzultací a náborů zaměstnanců.

V návaznosti na trénink či koučování specifikujeme další rozvojové potřeby jednotlivců a na základě assessmentů či auditů získáváme komplexní pohled na míru efektivity celého procesu.

Nejsme jednoznačně zaměřeni na jednu oblast, vždy doporučujeme efektivní kombinaci dle potřeb, požadavků a možností, které u klienta zjistíme.

Skvělých výsledků dosahujeme díky kombinaci „měkkých a „tvrdých dovedností. Například: od prezentačních dovedností přecházíme k výuce PowerPointu, od měkkých manažerských dovedností ke koučování lidí apod.
Aktuality

OPZ – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Kolová, otevřená výzva, alokace 300 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30.10.2017, ukončení příjmu žádostí 29.3.2018, 12:00 hod.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Míra dotace: 85 % způsobilých výdajů projektu (výjimka u NNO 100 %)

 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 Kč
 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč

Doba realizace: 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2021

Financování: ex post

 • Režim skutečně vzniklých výdajů, součástí rozpočtu jsou i nepřímé náklady (max. 25 %)

Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, státní podniky, NNO s prokazatelnou existencí min. 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Cílové skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci

Podporované aktivity:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblast age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potencionál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplívající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce), identifikace aktuálního pracovního potencionálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
 • osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů,
 • vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management,
 • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi,
 • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability,
 • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 • zpracovaný audit age managementu za žadatele
 • Čestné prohlášení – identifikace skutečných majitelů právnické osoby

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Průběžná otevřená výzva, alokace 1 100 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 2. 11. 2017, ukončení příjmu žádostí 1.2.2018.

V pátek 1.9.2017 byla vyhlášena nová výzva – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Podpořené projekty budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Výše dotace: 

 • 85 % – podnikatelské subjekty
 • 95 % – obce, kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí aj.
 • 100 % – soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, nadace, MAS, svazy, asociace aj.)

  min. výše způsobilých výdajů: 942 000,- Kč
  max. výše způsobilých výdajů: 5 448 606,- Kč

Doba realizace: max. 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2020

Financování:   ex ante, ex post (pouze pro Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

 • zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů
 • způsobilé výdaje nejsou kalkulovány na základě skutečně vzniklých výdajů, není dokladováno
 • prokazují se pouze dosažené jednotky za jednotlivá období

Způsobilé výdaje:

 • vytvořené/transformované místo v zařízení (stavební úpravy, vybavení, pomůcky atd.)
 • nájemné
 • kvalifikovaná pečující osoba (náklady na kurz profesní kvalifikace)
 • provozní náklady – obsazenost zařízení

Podporované aktivity:

 • vybudování/transformace a provoz dětské skupiny
 • provoz dětské skupiny
  Obě varianty možné v následujících režimech: dětská skupina pro veřejnost nebo podniková dětská skupiny.
  Podpora je poskytována na zařízení péče o děti s minimální kapacitou 5 dětí a maximální kapacitou 24 dětí.

Dětská skupina:

 • dle zákona č. 247/2014 Sb.
 • děti od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky
 • musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny
 • povinná registrace v evidenci dětských skupin – poskytovatelů (obsahuje splnění hyg. požadavků)

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

OPZ – Podpora sociálního podnikání

Průběžná otevřená výzva, alokace 150 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Míra dotace: 85 % ze způsobilých výdajů projektu

 • Min. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 400 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč

Doba realizace: 24 měsíců, nejpozději do 31.12.2021
Financování: ex-ante
Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy
Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ
 • podnikatelské subjekty (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., e.s., družstva)
 • podnikatelské subjekty založené obcemi, pokud žádná z obcí nemá 50% a větší podíl (tj. jeden sociální podnik musí v tomto případě založit min. 3 obce společně)
 • NNO (o.p.s., spolek, ústav), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy – tito žadatelé musí být k datu podání žádosti o dotaci min. 12 měsíců evidováni v příslušném rejstříku podle právní formy organizace

Podporovány budou zejména následující aktivity:
Dotace je určena převáženě na pokrytí neinvestičních nákladů projektu (mzdy nově přijatých zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, náklady realizačního týmu, provozní náklady, marketing, částečně vybavení provozovny).

 • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku
 • nákup nezbytného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: max. 30 % z celkových přímých způsobilých výdajů projektu
 • vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání
 • environmentální soc. podniky: sledování environmentálního dopadu a přínosu podnikání

Sociální podnikání je jedním z nástrojů aktivního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob na trh práce i do společnosti. Sociální podniky prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hrají důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Jejich zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Mezi principy sociálního podnikání, které musí každý sociální podnik dodržovat, patří:

 • společensky prospěšný cíl
 • sociální prospěch
 • ekonomický prospěch
 • environmentální prospěch
 • místní prospěch

Formou sociálního podnikání lze podpořit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku (založení nového podnikatelského subjektu), nebo
 • 2. rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem:
  • o nově zřízenou živnost nebo,
  • o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o nový produkt nebo službu v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o novou provozovnu s vazbou na novou lokalitu a trh / zákazníky.

Rozšíření musí být spojené s přijetím zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku (resp. nové pobočky nebo odštěpného závodu). Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity, je ale možné tyto rozšířit o nové, které budou provozovány dle principů sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Z dotačních prostředků určených na podporu sociálního podnikání je možno financovat dva typy projektových záměrů – investiční (výstavba, rekonstrukce, pořízení dražšího vybavení) a neinvestiční (mzdy zaměstnanců sociálního podniku, provozní náklady, marketing, částečně vybavení), které je možné, ale nikoli nutné, spolu kombinovat.

Pokud Vás dotační možnosti v oblasti podpory sociálního podnikání zaujali nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.