O nás

4Progress pro nás není jen heslo, ale hlavní cíl.

Vzdělávací a poradenská společnost 4Progress vznikla v roce 2008, jako poradenská firma, schopná pružně reagovat na současné potřeby trhu v oblasti vzdělávání, personálního poradenství a dotačních příležitostí.

Ač se jedná o společnost poměrně mladou, na trhu nejsme žádní nováčci. Všichni členové našeho lektorského a konzultantského týmu mají bohaté zkušenosti z oblastí jako je marketing, obchod, telekomunikace, vzdělávání.


Naše vize

Specializujeme se na řešení potřeb zejména malých a středních firem, které se obtížněji vypořádávají se sílící konkurencí velkých podniků. Nabízíme jim pomocnou ruku, jak při posilování kompetencí jejich zaměstnanců, tak i odbornou pomoc v otázkách financování jejich dílčích činností a projektů ze strukturálních fondů.

Výhody, které nabízíme našim klientům

Diagnostika potřeb klientů, včetně návrhu tréninku či koučinku na míru, konzultací a náborů zaměstnanců.

V návaznosti na trénink či koučování specifikujeme další rozvojové potřeby jednotlivců a na základě assessmentů či auditů získáváme komplexní pohled na míru efektivity celého procesu.

Nejsme jednoznačně zaměřeni na jednu oblast, vždy doporučujeme efektivní kombinaci dle potřeb, požadavků a možností, které u klienta zjistíme.

Skvělých výsledků dosahujeme díky kombinaci „měkkých a „tvrdých dovedností. Například: od prezentačních dovedností přecházíme k výuce PowerPointu, od měkkých manažerských dovedností ke koučování lidí apod.
Aktuality

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB – IV. výzva

Průběžná, otevřená výzva, alokace 500 000 000 Kč, zahájení příjmu žádostí 28.8.2018, končení příjmu žádostí 28.5.2019.

Oprávnění žadatelé:

 • malé, střední a velké podniky

Forma a výše podpory:

 • dotace 3 mil. – 100 mil. Kč
 • výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV

Podporované aktivity:

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Způsobilé výdaje:

 • mzdové náklady (ve výši minimálně 50 % všech způsobilých výdajů),
 • služby expertů (pouze MSP)
 • nájemné
 • investiční (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst (pro malý podnik 5, pro střední podnik 10, pro velký podnik 20) a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Obecné informace pro společnost ucházející se o účast v projektu „Marketing“

Cílem programu „Marketing“ je podpořit zahraniční obchod malých a středních firem. Dotaci lze využít k financování účasti na zahraničních výstavách, veletrzích a souvisejících výdajů.

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Příjem žádostí probíhá od 15.1.2018 do 30.4.2018.

Základní kritéria projektu:

 • Žadatelem může být malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců).
 • Žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu.
 • Míra dotace je 50% způsobilých nákladů.
 • Výše dotace je možná v rozmezí od 0,2 do 4 mil. Kč. (tzn. rozpočet ve výši 400 tis. až 8 mil. Kč).
 • Do projektu lze zařadit až 15 veletrhů/výstav.
 • Projekty je možné realizovat v etapách a čerpat tak dotaci postupně, nejpozději však do 31. 10. 2020.

Výdaje podporované z projektu:

 • Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí.
 • Pronájem plochy, zřízení a provoz stánku a další související výdaje.
 • Doprava stánku a exponátů na místo konání veletrhu a zpět včetně balného a manipulace.
 • Propagační materiály pro účely zahraničních veletrhů (katalogy, překlady textů do cizího jazyka, video prezentace atd.).

Podmínky projektu:

 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu – při splnění požadovaného počtu bodů projektu (60) záleží na rychlosti podání žádosti od data zahájení příjmu žádostí.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období a splnit rating finančního zdraví dle OPPIK.
 • Náklady na dopravu a propagační předměty jsou financovány v režimu de minimis.
 • Náklady mohou být dotovány, pouze pokud jsou vynaloženy po podání žádosti o dotaci.
 • V rámci nákladů na zhotovitele stánku a PR materiálů je nutné provést výběrové řízení, pokud náklady přesáhnou na jednu z aktivit 500 tis. Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

OPZ – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Kolová, otevřená výzva, alokace 300 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30.10.2017, ukončení příjmu žádostí 29.3.2018, 12:00 hod.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Míra dotace: 85 % způsobilých výdajů projektu (výjimka u NNO 100 %)

 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 Kč
 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč

Doba realizace: 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2021

Financování: ex post

 • Režim skutečně vzniklých výdajů, součástí rozpočtu jsou i nepřímé náklady (max. 25 %)

Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, státní podniky, NNO s prokazatelnou existencí min. 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Cílové skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci

Podporované aktivity:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblast age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potencionál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplívající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce), identifikace aktuálního pracovního potencionálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
 • osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů,
 • vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management,
 • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi,
 • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability,
 • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 • zpracovaný audit age managementu za žadatele
 • Čestné prohlášení – identifikace skutečných majitelů právnické osoby

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.