O nás

4Progress pro nás není jen heslo, ale hlavní cíl.

Vzdělávací a poradenská společnost 4Progress vznikla v roce 2008, jako poradenská firma, schopná pružně reagovat na současné potřeby trhu v oblasti vzdělávání, personálního poradenství a dotačních příležitostí.

Ač se jedná o společnost poměrně mladou, na trhu nejsme žádní nováčci. Všichni členové našeho lektorského a konzultantského týmu mají bohaté zkušenosti z oblastí jako je marketing, obchod, telekomunikace, vzdělávání.


Naše vize

Specializujeme se na řešení potřeb zejména malých a středních firem, které se obtížněji vypořádávají se sílící konkurencí velkých podniků. Nabízíme jim pomocnou ruku, jak při posilování kompetencí jejich zaměstnanců, tak i odbornou pomoc v otázkách financování jejich dílčích činností a projektů ze strukturálních fondů.

Výhody, které nabízíme našim klientům

Diagnostika potřeb klientů, včetně návrhu tréninku či koučinku na míru, konzultací a náborů zaměstnanců.

V návaznosti na trénink či koučování specifikujeme další rozvojové potřeby jednotlivců a na základě assessmentů či auditů získáváme komplexní pohled na míru efektivity celého procesu.

Nejsme jednoznačně zaměřeni na jednu oblast, vždy doporučujeme efektivní kombinaci dle potřeb, požadavků a možností, které u klienta zjistíme.

Skvělých výsledků dosahujeme díky kombinaci „měkkých a „tvrdých dovedností. Například: od prezentačních dovedností přecházíme k výuce PowerPointu, od měkkých manažerských dovedností ke koučování lidí apod.
Aktuality

OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Průběžná otevřená výzva, alokace 1 100 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 2. 11. 2017, ukončení příjmu žádostí 1.2.2018.

V pátek 1.9.2017 byla vyhlášena nová výzva – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Podpořené projekty budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Výše dotace: 

 • 85 % – podnikatelské subjekty
 • 95 % – obce, kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí aj.
 • 100 % – soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, nadace, MAS, svazy, asociace aj.)

  min. výše způsobilých výdajů: 942 000,- Kč
  max. výše způsobilých výdajů: 5 448 606,- Kč

Doba realizace: max. 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2020

Financování:   ex ante, ex post (pouze pro Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

 • zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů
 • způsobilé výdaje nejsou kalkulovány na základě skutečně vzniklých výdajů, není dokladováno
 • prokazují se pouze dosažené jednotky za jednotlivá období

Způsobilé výdaje:

 • vytvořené/transformované místo v zařízení (stavební úpravy, vybavení, pomůcky atd.)
 • nájemné
 • kvalifikovaná pečující osoba (náklady na kurz profesní kvalifikace)
 • provozní náklady – obsazenost zařízení

Podporované aktivity:

 • vybudování/transformace a provoz dětské skupiny
 • provoz dětské skupiny
  Obě varianty možné v následujících režimech: dětská skupina pro veřejnost nebo podniková dětská skupiny.
  Podpora je poskytována na zařízení péče o děti s minimální kapacitou 5 dětí a maximální kapacitou 24 dětí.

Dětská skupina:

 • dle zákona č. 247/2014 Sb.
 • děti od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky
 • musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny
 • povinná registrace v evidenci dětských skupin – poskytovatelů (obsahuje splnění hyg. požadavků)

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

OPZ – Podpora sociálního podnikání

Průběžná otevřená výzva, alokace 150 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Míra dotace: 85 % ze způsobilých výdajů projektu

 • Min. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 400 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč

Doba realizace: 24 měsíců, nejpozději do 31.12.2021
Financování: ex-ante
Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy
Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ
 • podnikatelské subjekty (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., e.s., družstva)
 • podnikatelské subjekty založené obcemi, pokud žádná z obcí nemá 50% a větší podíl (tj. jeden sociální podnik musí v tomto případě založit min. 3 obce společně)
 • NNO (o.p.s., spolek, ústav), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy – tito žadatelé musí být k datu podání žádosti o dotaci min. 12 měsíců evidováni v příslušném rejstříku podle právní formy organizace

Podporovány budou zejména následující aktivity:
Dotace je určena převáženě na pokrytí neinvestičních nákladů projektu (mzdy nově přijatých zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, náklady realizačního týmu, provozní náklady, marketing, částečně vybavení provozovny).

 • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku
 • nákup nezbytného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: max. 30 % z celkových přímých způsobilých výdajů projektu
 • vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání
 • environmentální soc. podniky: sledování environmentálního dopadu a přínosu podnikání

Sociální podnikání je jedním z nástrojů aktivního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob na trh práce i do společnosti. Sociální podniky prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hrají důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Jejich zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Mezi principy sociálního podnikání, které musí každý sociální podnik dodržovat, patří:

 • společensky prospěšný cíl
 • sociální prospěch
 • ekonomický prospěch
 • environmentální prospěch
 • místní prospěch

Formou sociálního podnikání lze podpořit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku (založení nového podnikatelského subjektu), nebo
 • 2. rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem:
  • o nově zřízenou živnost nebo,
  • o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o nový produkt nebo službu v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o novou provozovnu s vazbou na novou lokalitu a trh / zákazníky.

Rozšíření musí být spojené s přijetím zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku (resp. nové pobočky nebo odštěpného závodu). Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity, je ale možné tyto rozšířit o nové, které budou provozovány dle principů sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Z dotačních prostředků určených na podporu sociálního podnikání je možno financovat dva typy projektových záměrů – investiční (výstavba, rekonstrukce, pořízení dražšího vybavení) a neinvestiční (mzdy zaměstnanců sociálního podniku, provozní náklady, marketing, částečně vybavení), které je možné, ale nikoli nutné, spolu kombinovat.

Pokud Vás dotační možnosti v oblasti podpory sociálního podnikání zaujali nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

POVEZ II se spouští 10. 3. 2017!

Chcete získat dotace na vzdělávání zaměstnanců včetně náhrad jejich mezd po dobu školení? Získejte až 500.000 Kč měsíčně!
Již 10.3.2017 se spouští projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který má za cíl podpořit další vzdělávání zaměstnanců a zvýšit tak jejich odbornou kvalifikaci.
V rámci projektu můžete čerpat až 400.000 Kč na vzdělávání vašich zaměstnanců bez nutnosti vypisovat veřejné výběrové řízení.
Současně jsou vám propláceny mzdové náhrady za dobu, kdy jsou zaměstnanci na vzdělávání, a to do výše 100 %.
Projekt je určen všem zaměstnavatelům včetně OSVČ!
Pokud vás projekt zaujal, neodkládejte jeho realizaci, ze zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že může dojít k jeho opětovnému předčasnému uzavření!
Kontaktujte nás, pomůžeme vám zajistit kompletní realizaci projektu!

POVEZ