Aktuality

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB – IV. výzva

Průběžná, otevřená výzva, alokace 500 000 000 Kč, zahájení příjmu žádostí 28.8.2018, končení příjmu žádostí 28.5.2019.

Oprávnění žadatelé:

 • malé, střední a velké podniky

Forma a výše podpory:

 • dotace 3 mil. – 100 mil. Kč
 • výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV

Podporované aktivity:

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Způsobilé výdaje:

 • mzdové náklady (ve výši minimálně 50 % všech způsobilých výdajů),
 • služby expertů (pouze MSP)
 • nájemné
 • investiční (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst (pro malý podnik 5, pro střední podnik 10, pro velký podnik 20) a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Obecné informace pro společnost ucházející se o účast v projektu „Marketing“

Cílem programu „Marketing“ je podpořit zahraniční obchod malých a středních firem. Dotaci lze využít k financování účasti na zahraničních výstavách, veletrzích a souvisejících výdajů.

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Příjem žádostí probíhá od 15.1.2018 do 30.4.2018.

Základní kritéria projektu:

 • Žadatelem může být malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců).
 • Žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu.
 • Míra dotace je 50% způsobilých nákladů.
 • Výše dotace je možná v rozmezí od 0,2 do 4 mil. Kč. (tzn. rozpočet ve výši 400 tis. až 8 mil. Kč).
 • Do projektu lze zařadit až 15 veletrhů/výstav.
 • Projekty je možné realizovat v etapách a čerpat tak dotaci postupně, nejpozději však do 31. 10. 2020.

Výdaje podporované z projektu:

 • Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí.
 • Pronájem plochy, zřízení a provoz stánku a další související výdaje.
 • Doprava stánku a exponátů na místo konání veletrhu a zpět včetně balného a manipulace.
 • Propagační materiály pro účely zahraničních veletrhů (katalogy, překlady textů do cizího jazyka, video prezentace atd.).

Podmínky projektu:

 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu – při splnění požadovaného počtu bodů projektu (60) záleží na rychlosti podání žádosti od data zahájení příjmu žádostí.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období a splnit rating finančního zdraví dle OPPIK.
 • Náklady na dopravu a propagační předměty jsou financovány v režimu de minimis.
 • Náklady mohou být dotovány, pouze pokud jsou vynaloženy po podání žádosti o dotaci.
 • V rámci nákladů na zhotovitele stánku a PR materiálů je nutné provést výběrové řízení, pokud náklady přesáhnou na jednu z aktivit 500 tis. Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

OPZ – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Kolová, otevřená výzva, alokace 300 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30.10.2017, ukončení příjmu žádostí 29.3.2018, 12:00 hod.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Míra dotace: 85 % způsobilých výdajů projektu (výjimka u NNO 100 %)

 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 Kč
 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč

Doba realizace: 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2021

Financování: ex post

 • Režim skutečně vzniklých výdajů, součástí rozpočtu jsou i nepřímé náklady (max. 25 %)

Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, státní podniky, NNO s prokazatelnou existencí min. 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Cílové skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci

Podporované aktivity:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblast age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potencionál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplívající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce), identifikace aktuálního pracovního potencionálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
 • osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů,
 • vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management,
 • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi,
 • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability,
 • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 • zpracovaný audit age managementu za žadatele
 • Čestné prohlášení – identifikace skutečných majitelů právnické osoby

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Průběžná otevřená výzva, alokace 1 100 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 2. 11. 2017, ukončení příjmu žádostí 1.2.2018.

V pátek 1.9.2017 byla vyhlášena nová výzva – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Podpořené projekty budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Výše dotace: 

 • 85 % – podnikatelské subjekty
 • 95 % – obce, kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí aj.
 • 100 % – soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, nadace, MAS, svazy, asociace aj.)

  min. výše způsobilých výdajů: 942 000,- Kč
  max. výše způsobilých výdajů: 5 448 606,- Kč

Doba realizace: max. 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2020

Financování:   ex ante, ex post (pouze pro Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

 • zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů
 • způsobilé výdaje nejsou kalkulovány na základě skutečně vzniklých výdajů, není dokladováno
 • prokazují se pouze dosažené jednotky za jednotlivá období

Způsobilé výdaje:

 • vytvořené/transformované místo v zařízení (stavební úpravy, vybavení, pomůcky atd.)
 • nájemné
 • kvalifikovaná pečující osoba (náklady na kurz profesní kvalifikace)
 • provozní náklady – obsazenost zařízení

Podporované aktivity:

 • vybudování/transformace a provoz dětské skupiny
 • provoz dětské skupiny
  Obě varianty možné v následujících režimech: dětská skupina pro veřejnost nebo podniková dětská skupiny.
  Podpora je poskytována na zařízení péče o děti s minimální kapacitou 5 dětí a maximální kapacitou 24 dětí.

Dětská skupina:

 • dle zákona č. 247/2014 Sb.
 • děti od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky
 • musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny
 • povinná registrace v evidenci dětských skupin – poskytovatelů (obsahuje splnění hyg. požadavků)

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

OPZ – Podpora sociálního podnikání

Průběžná otevřená výzva, alokace 150 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Míra dotace: 85 % ze způsobilých výdajů projektu

 • Min. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 400 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč

Doba realizace: 24 měsíců, nejpozději do 31.12.2021
Financování: ex-ante
Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy
Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ
 • podnikatelské subjekty (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., e.s., družstva)
 • podnikatelské subjekty založené obcemi, pokud žádná z obcí nemá 50% a větší podíl (tj. jeden sociální podnik musí v tomto případě založit min. 3 obce společně)
 • NNO (o.p.s., spolek, ústav), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy – tito žadatelé musí být k datu podání žádosti o dotaci min. 12 měsíců evidováni v příslušném rejstříku podle právní formy organizace

Podporovány budou zejména následující aktivity:
Dotace je určena převáženě na pokrytí neinvestičních nákladů projektu (mzdy nově přijatých zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, náklady realizačního týmu, provozní náklady, marketing, částečně vybavení provozovny).

 • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku
 • nákup nezbytného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: max. 30 % z celkových přímých způsobilých výdajů projektu
 • vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání
 • environmentální soc. podniky: sledování environmentálního dopadu a přínosu podnikání

Sociální podnikání je jedním z nástrojů aktivního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob na trh práce i do společnosti. Sociální podniky prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hrají důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Jejich zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Mezi principy sociálního podnikání, které musí každý sociální podnik dodržovat, patří:

 • společensky prospěšný cíl
 • sociální prospěch
 • ekonomický prospěch
 • environmentální prospěch
 • místní prospěch

Formou sociálního podnikání lze podpořit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku (založení nového podnikatelského subjektu), nebo
 • 2. rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem:
  • o nově zřízenou živnost nebo,
  • o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o nový produkt nebo službu v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o novou provozovnu s vazbou na novou lokalitu a trh / zákazníky.

Rozšíření musí být spojené s přijetím zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku (resp. nové pobočky nebo odštěpného závodu). Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity, je ale možné tyto rozšířit o nové, které budou provozovány dle principů sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Z dotačních prostředků určených na podporu sociálního podnikání je možno financovat dva typy projektových záměrů – investiční (výstavba, rekonstrukce, pořízení dražšího vybavení) a neinvestiční (mzdy zaměstnanců sociálního podniku, provozní náklady, marketing, částečně vybavení), které je možné, ale nikoli nutné, spolu kombinovat.

Pokud Vás dotační možnosti v oblasti podpory sociálního podnikání zaujali nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.

POVEZ II se spouští 10. 3. 2017!

Chcete získat dotace na vzdělávání zaměstnanců včetně náhrad jejich mezd po dobu školení? Získejte až 500.000 Kč měsíčně!
Již 10.3.2017 se spouští projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který má za cíl podpořit další vzdělávání zaměstnanců a zvýšit tak jejich odbornou kvalifikaci.
V rámci projektu můžete čerpat až 400.000 Kč na vzdělávání vašich zaměstnanců bez nutnosti vypisovat veřejné výběrové řízení.
Současně jsou vám propláceny mzdové náhrady za dobu, kdy jsou zaměstnanci na vzdělávání, a to do výše 100 %.
Projekt je určen všem zaměstnavatelům včetně OSVČ!
Pokud vás projekt zaujal, neodkládejte jeho realizaci, ze zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že může dojít k jeho opětovnému předčasnému uzavření!
Kontaktujte nás, pomůžeme vám zajistit kompletní realizaci projektu!

POVEZ

Praktické osobní projektové řízení

Máte toho nad hlavu? Pak bychom vás rádi pozvali na bezplatný seminář, který bude probíhat během října a listopadu v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.
Seminář PRAKTICKÉ OSOBNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (POPR) představí metodu IC, díky které získáte soubor nástrojů pro řízení časového plánu úkolů. A nejen to. Metoda IC zlepší Vaši schopnost lépe se soustředit na Vaše aktuální potřeby a umožní Vám zvýšit Vaši produktivitu a flexibilitu.
Termíny a registraci najdete na adrese: http://seerce.com/popr2016
Budeme velmi rádi, pokud se seminářů zúčastníte!4progress

Nové výzvy v rámci programu OPPIK očekávané v říjnu 2016

O následující výzvy je předpokládán velký zájem žadatelů, proto z vlastní zkušenosti doporučujeme začít s jejich přípravou co nejdříve. V případě, že vás některá výzva zaujme, neváhejte nás kontaktovat.
Konkrétně se jedná o následující výzvy:

1. Program Školící střediska – dotace na vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání
Na co lze dotaci žádat:

 • výstavba nových či rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a vzdělávacích programů
 • podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)
 • drobný hmotný a nehmotný majetek
 • služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč (v režimu de minimis – max. 200 000 € za 3 roky)
Maximální míra podpory: malý / střední podnik: 50 % na investice
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 250 mil. Kč

 2. Program Marketing – dotace na účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Na co lze dotaci žádat: účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Způsobilé výdaje:

 • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku
 • doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace (externí dodavatel)
 • marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Výše dotace: 0,2 – 5 mil. Kč
Maximální míra podpory: až 50 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 450 mil. Kč

3. Program Technologie – dotace na pořízení nových strojů a zařízení
Na co lze dotaci žádat: pořízení nových strojů a technologických zařízení
Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Výše dotace: 1 – 20 mil. Kč
Maximální míra podpory:  45 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý podnik
Výzva: průběžná
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – březen 2017
Alokace na výzvu: 2,65 mld. Kč

Intenzivní dynamický workshop strategického rozvoje, aneb formulace firemní strategie pod vedením zkušeného lektora

Zapojte do tvorby své zaměstnance a naplno využijte jejich potenciál při hledání správného řešení pro vaši společnost. Cílem workshopu je formulace firemní strategie, hledání řešení problémů apod.
Workshop je vhodný pro firmy ve všech fázích vývoje, tedy od startupů až po zralé firmy.

Workshop je pro vás vhodný, pokud:

 • chcete nasměrovat správným směrem
 • potřebuje nezávislý a odborný pohled zvnějšku
 • chcete využít schopnosti a znalosti svých zaměstnanců

Jak to funguje?

Workshop se nejprve zaměřuje na současnou analýzu situace firmy, ze které se vychází při hledání cíle. Lektor vytvoří vysoce motivační prostředí. V průběhu využívá progresivní metody, koncepty a best practies, se kterými účastníci efektivně pracují, aniž by je museli teoreticky studovat.
Po workshopu lektor zpracuje zprávu včetně případných projektových záměrů. Poté je možnost využít lektora v rámci dlouhodobější spolupráce při realizaci navržených změn, záměrů, strategií…

Co vám workshop přinese?

 • originální řešení a okamžité přínosy
 • identifikaci nových příležitostí a formulování nových vizí
 • redefinici strategie společnosti
 • návrhy a základní rámec nových projektových záměrů
 • nezávislý odborný pohled z vnějšku
 • posílení týmovosti zaměstnanců a odstranění jejich případné provozní slepoty
 • prohloubení schopnosti týmu dlouhodobě a konstruktivně komunikovat o situaci firmy, spolupracovat nad jejím rozvojem, předávat si podměty a společně je řešit
 • seznámení s novými koncepty a metodami, které poté mohou rozvinout přímo ve společnosti

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit!

Obnovení příjmu žádostí do projektu POVEZ II se předpokládá v lednu 2017

Úřad práce ČR v úterý 23. 8. 2016 dočasně pozastavil příjem žádostí do projektu POVEZ II.

Důvodem pozastavení je především snaha o kvalitní zpracování přijatých žádostí v co nejkratším čase, ale také zajištění plynulého čerpání finančních prostředků během celého období realizace projektu, které je plánovaného až do 30. 11. 2020.

Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je stanoven na 1. čtvrtletí roku 2017. Proto nás neváhejte, co nejdříve kontaktovat, abychom společně mohli začít s přípravou samotného projektu a vaše žádost mohla být mezi prvními podanými v následujícím roce.

Začněte vyřizovat žádost s předstihem, abyste v roce 2017 mohli začít sklízet úspěch prostřednictvím vzdělanějších zaměstnanců, kteří snáze obstojí v nelítostném konkurenčním boji!