Aktuality

4Progress pokračuje ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Pilotní realizace vzdělávacího programu „Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji“ byla velmi úspěšná a může se pochlubit až se 147 absolventy. Na tyto úspěchy chce vzdělávací společnost 4Progress, s.r.o. navázat a opět nabízí možnost se přihlásit do zajímavých modulů. Jak uvedl zástupce společnosti: „výuka bude opět maximálně přizpůsobená potřebám pracovníků v cestovním ruchu a celý vzdělávací program bude opět v kombinaci prezenční a e-learningové formy výuky. Stačí si jen vybrat vzdělávací modul, nebo si i klidně vybrat všechny a s naší manažerkou vzdělávání najít ten nejvhodnější termín. Předpokládáme, že bychom se vzděláváním začali v 2. čtvrtletí tohoto roku,“ řekl jednatel společnosti Tomáš Bagara. Zapojte se tedy do vzdělávacího programu, který bude složen z velmi zajímavých modulů s tématy: Nové trendy v podnikání v cestovním ruchu, Umění prezentace a komunikace s klienty v cestovním ruchu, Použití marketingových nástrojů v cestovním ruchu, Management cestovního ruchu a Regionální specifika cestovního ruchu v Karlovarském kraji.

Více informací o vzdělávacím programu najdete na webových stránkách www.crkv.cz

Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Informace o realizaci našeho projektu Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/3.2.12/05.0041.

Období realizace: 1. 5. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem našeho projektu bylo zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Ačkoliv se jednalo o jedno z nejvýznamnějších hospodářských odvětví regionu, nabídka dalšího vzdělávání cílové skupiny ze strany vzdělávacích institucí nebyla dostatečně pokryta.

Projekt umožnil zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků cestovního ruchu na trhu práce v Karlovarském kraji.

Klíčovou vlastností vzdělávacího programu bylo přizpůsobení potřebám cílové skupiny. To v praxi znamenalo, že celý vzdělávací program byl maximálně efektivní a časově flexibilní pomocí:

1/ kombinace prezenční a distanční formy,

2/ spojení prvků elektronické výuky e-learningu, konzultací a diskusního fóra s prezenční formou výuky.

Vzdělávací program byl složen z 5 modulů:

1. Nové trendy v podnikání v cestovním ruchu

2. Umění prezentace a komunikace s klienty v cestovním ruchu

3. Použití marketingových nástrojů v cestovním ruchu

4. Management cestovního ruchu

5. Regionální specifika cestovního ruchu v Karlovarském kraji.

Pilotní ověření vzdělávacího programu úspěšně absolvovalo 147 účastníků.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Takzvaně OPPIK je program zaměřený na podporu podnikatelských aktivit a je následníkem OPPI z minulého dotačního období. Bohužel pro období 2014 – 2020 se neudržela štědrost podpory a její míra se v závislosti na konkrétním programu vyšplhá maximálně na 45% pro malý podnik, 35% pro střední podnik a 25% podpory pro velký podnik. Regionálně jsou podporovány všechny oblasti mimo hl.m. Praha.
Mezi programy, na které se v této oblasti nejvíce zaměřujeme, patří:

 • Technologie
 • Marketing
 • Nemovitosti
 • Školicí střediska
 • Úspory a energie
 • ICT a sdílené služby

V průběhu celého roku 2016 bude docházet k vyhlašování výzev. Na celý harmonogram se můžete podívat zde. Například již v červnu 2016 budou vyhlášeny výzvy pro tyto programy:

MARKETING
Cílem programu Marketing je podpora podnikatelských subjektů prezentovat se na veletrzích a výstavách a díky tomu nacházet uplatnění na zahraničních trzích. Mezi způsobilé výdaje patří účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí, na pronájem, zřízení a provoz stánků, na dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení, na marketingové propagační materiály a na tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Program Školicí střediska podporuje projekty, které se zaměřují na výstavbu a pořízení nových školících center, případně rekonstrukci stávajících školících center. Mezi způsobilé výdaje patří výstavba nového školicího centra, rekonstrukce stávajícího školicího centra, pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, na praktické školicí pomůcky a na pořízení vzdělávacích programů.

Konkrétní podmínky budou známy až s vyhlášením výzvy, přesto je vhodné nepodcenit přípravu a žádost začít připravovat zavčas. V letošním roce se předpokládají změny, které budou nejvíce ovlivňovat čas na přípravu žádosti. Pravděpodobně již nebude fungovat model předběžných a plných žádostí, ale rovnou se budou podávat plné. Navíc pokud dojde k rychlému vyčerpání alokace na danou výzvu, tak může být příjem žádostí předčasně uzavřen a to již 14 dnů po vyhlášení příjmu žádostí. Tedy čím dříve po vyhlášení výzvy žádost podáte, tím lépe.

Ať už máte dotazy k harmonogramu vyhlašování výzev či konkrétním programům, neváhejte se na nás obrátit.

INFORMAČNÍ SYSTÉM KP14+

MS2014+ se nám představuje touto větou: „Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.“ Co to znamená pro nás, co chceme podávat žádost o dotaci?

Oproti minulému dotačnímu období došlo k jistým změnám a jednou z výrazných změn je způsob podávání žádostí. Projekty, které jste realizovali nebo stále realizujete, budete nadále spravovat např. v Benefitu nebo eAccountu, ale nové žádosti se, až na pár výjimek, podávají a následně spravují ve zmiňovaném MS2014+.

Systém je nový a unikátní a v posledních 9 měsících jsme svědky technických problémů, které se s jeho zavedením pojí. Dochází k posouvání termínu příjmu žádostí, i termínů ukončování příjmu žádostí. Příkladem může být Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kterému se staly oba z uvedených příkladů.

Žádosti o dotaci podáváte pomocí systému MS2014+ do těchto programů:

 • Dohoda o partnerství
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Doprava
 • Operační program Životní prostředí
 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Praha – pól růstu ČR
 • Operační program Technická pomoc
 • INTERREG V-A Česká republika – Polsko
 • Operační program potravinové a materiální pomoci

A jak samotný systém funguje? Po registraci, během které vás čeká vyčkání na potvrzovací e-mail i zadání kontrolního hesla, jste již připraveni k zakládání a tvorbě žádostí.  Samotné vyplňování v systému není náročné, ale i tam se můžete setkat s menšími zádrhely. Tím, že byl systém vytvářen pro velké množství programů, tak je jeho struktura poměrně obecná a některé záložky nemusí být pro vybranou výzvu relevantní, případně mohou být některé kolonky a číselníky matoucí.

Dobrou zprávou je, že většina operačních programů pořádá semináře a má vytvořeny průvodce vyplňováním v systému MS2014+.

I my vám dokážeme pomoci nejen s úpravou obsahové části žádosti, ale i s jejím vložením a finalizací v novém systému. 

Dotace na pracovní místa

Úřad práce nabízí několik nástrojů v oblasti zaměstnanosti, které mají za cíl zřízení nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům na uchazeče o práci evidované na ÚP.

Jedním z těchto nástrojů je i projekt „Záruky pro mladé“.

Jakou cílovou skupinu osob projekt podporuje?

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo profesní přípravě a současně se jedná o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadě práce v Jihomoravském kraji a to déle než 3 měsíce. Daní uchazeči mají žádné (absolventi škol) nebo minimální dosavadní pracovní zkušenosti a pracovní praxi. Pracovní zkušenosti uchazečů zařazených do projektu mohou být maximálně v délce 2 let (nebude přihlíženo k dohodám o provedení práce uchazečů).

Co získá zaměstnavatel zapojením do projektu?

V případě, že si zaměstnavatel pro obsazení nového pracovního místa (odbornou praxi) vybere uchazeče z tohoto projektu, získá na dobu 6-12 měsíců finanční příspěvek v rozmezí od 15.000 Kč do 18.000,-Kč měsíčně na mzdové příspěvky (včetně zákonných odvodů).

V případě, že vás tato možnost zaujala, neváhejte nás kontaktovat, dotaci za vás vyřídíme.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Projekt „POVEZ II“ navazuje na dříve realizované projekty „POVEZ“ a „Vzdělávejte se pro růst!“, které se osvědčily při podpoře dalšího vzdělávání zaměstnanců a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen pro všechny zaměstnavatele prostřednictvím svých zaměstnanců, tedy podnikající fyzické a právnické osoby a nestátní neziskové organizace. Oproti předešlým projektům došlo k zásadnímu zjednodušení podmínek pro vstup do projektu: již nejsou vymezené podporované ekonomické činnosti podle CZ – NACE! Vstup do projektu je tedy pro všechny.

Co získáte zapojením se do projektu?

 • Odborné vzdělávání svých zaměstnanců.
 • Náhrady nákladů na vzdělávání ve výši 85 %. Lze čerpat až 400 000,-Kč bez veřejného výběrového řízení!
 • Náhrady mezd zaměstnanců za dobu účasti na vzdělávání ve výši 100%.
 • Možnost zapojit do vzdělávání i potencionální nové zaměstnance.

Jaké jsou podmínky pro zapojení se do projektu?

Hlavní podmínkou projektu je prokázání bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a vůči všem zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni všichni zaměstnanci žadatele.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Poradenství při identifikaci vzdělávacích potřeb ve společnosti.
 • Kompletní zpracování vaší žádosti o dotaci.
 • Vzdělávání vašich zaměstnanců. Navrhneme a nabídneme vám odpovídající kurzy.
 • Kurzy vždy řešíme na míru vašim potřebám a hradíte je až po jejich ukončení.
 • Pomoc při výběrových řízení a s veškerou následnou dokumentací po schválení dotace.
 • Individuální přístup a profesionální služby.

 

Předpokládaný termín otevření projektu je 1Q/2016, neváhejte nás tedy kontaktovat, ať můžeme začít s realizací vašeho projektu!