ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB – IV. výzva

Průběžná, otevřená výzva, alokace 500 000 000 Kč, zahájení příjmu žádostí 28.8.2018, končení příjmu žádostí 28.5.2019.

Oprávnění žadatelé:

 • malé, střední a velké podniky

Forma a výše podpory:

 • dotace 3 mil. – 100 mil. Kč
 • výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV

Podporované aktivity:

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Způsobilé výdaje:

 • mzdové náklady (ve výši minimálně 50 % všech způsobilých výdajů),
 • služby expertů (pouze MSP)
 • nájemné
 • investiční (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst (pro malý podnik 5, pro střední podnik 10, pro velký podnik 20) a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!