Integrovnaný regionální operační program

IROP je analogií Regionálního operačního programu (ROP) a částečně Integrovaného operačního programu z programového období 2007-2013 a svými prioritami a cíli na ně navazuje.

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území. Cíle programu budou dosaženy snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti. Tento OP je pro všechny regiony České republiky, výjimkou je hlavní město Praha, která má svůj vlastní program OP Praha. Avšak i z tohoto programu může být čerpáno na podporu veřejné správy a některých veřejných služeb v Praze. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Pro období 2014-2020 jsou v rámci IROP stanoveny 4 prioritní osy.

Pro koho bude program určen:

 • Veřejné subjekty (obce, školy, vzdělávací zařízení, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Soukromé subjekty – právnické a fyzické osoby, malé a střední podniky.
 • Nestátní neziskové organizace.

Obecné zaměření programu v rámci čtyř zvolených prioritních os:

Prioritní osa 1  – Zvýšení konkurenceschopnosti v území:

Podporované typy projektů:

 • Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení.
 • Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy.
 • Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury (výstavba areálů volnočasových aktivit s primárním využitím pro cestovní ruch, výstava zařízení služeb cestovního ruchu).
 • Modernizace, výstavba stanic a terminálů jak autobusové, železniční, tak městské kolejové dopravy včetně nákupu vozidel.
 • Výstavba a modernizace záchytných a obdobných typů parkovišť, která sníží emise ve městech. Zavádění řídících, platebních a informačních systémů ve veřejné dopravě.
 • Zajištění nezbytné techniky a prostředků pro přípravu a řešení mimořádných situací vzniklých zejména jako následek nových hrozeb způsobených změnami klimatu. Modernizace stávajících výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS.

 

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb v území:

 Podporované typy projektů:

 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro naplnění požadavků na poskytování komunitní péče či rozšiřování rozsahu služeb poskytovaných v komunitě.
 • Zvyšování kvality komunitních sociálních služeb a zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory.
 • Stavební úpravy a vybavení oddělení psychiatrických léčeben ve smyslu jejich humanizace, transformace a restrukturalizace.
 • Zázemí pro vznik integračních center, komunitních center a zázemí obdobného charakteru s cílem rozvoje spolupráce mezi ÚP ČR, místní a regionální samosprávou, NNO zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry k zajištění koordinace APZ, veřejné služby a dalších aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

 

Prioritní osa 3  – Posílení institucionální kapacity veřejné správy:

 Podporované typy projektů:

 • Revitalizace a obnova kulturního dědictví, tj. památek, kulturně a historicky cenných, architektonicky a urbanisticky významných budov.
 • Rekonstrukce památek lidové architektury a drobné lidové architektury s novými formami jejich využití, např. prodejny suvenýrů, prostory pro prezentaci tradičních řemesel, tradičních pokrmů, prostory k pořádání jarmarků, návštěvnická centra.
 • Zefektivnění kvality správy sbírek muzejní povahy a jejich dlouhodobé, bezpečné uchování (rekonstrukce, modernizace, úprava a vznik depozitářů pro muzejní a galerijní sbírky včetně inventarizace, determinace, třídění).
 • Zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti výkonu institucí, jak na místní tak na centrální úrovni.


Prioritní osa 4 – Technická pomoc:

Je podpora efektivního řízení IROP v rámci programovacího období 2014-2020. Jedná se o průřezovou prioritní oblast, která se bude týkat všech prioritních os. V rámci nich bude poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého programu.

x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace