Nové výzvy v rámci programu OPPIK očekávané v říjnu 2016

O následující výzvy je předpokládán velký zájem žadatelů, proto z vlastní zkušenosti doporučujeme začít s jejich přípravou co nejdříve. V případě, že vás některá výzva zaujme, neváhejte nás kontaktovat.
Konkrétně se jedná o následující výzvy:

1. Program Školící střediska – dotace na vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání
Na co lze dotaci žádat:

 • výstavba nových či rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a vzdělávacích programů
 • podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)
 • drobný hmotný a nehmotný majetek
 • služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč (v režimu de minimis – max. 200 000 € za 3 roky)
Maximální míra podpory: malý / střední podnik: 50 % na investice
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 250 mil. Kč

 2. Program Marketing – dotace na účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Na co lze dotaci žádat: účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Způsobilé výdaje:

 • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku
 • doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace (externí dodavatel)
 • marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Výše dotace: 0,2 – 5 mil. Kč
Maximální míra podpory: až 50 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 450 mil. Kč

3. Program Technologie – dotace na pořízení nových strojů a zařízení
Na co lze dotaci žádat: pořízení nových strojů a technologických zařízení
Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Výše dotace: 1 – 20 mil. Kč
Maximální míra podpory:  45 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý podnik
Výzva: průběžná
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – březen 2017
Alokace na výzvu: 2,65 mld. Kč