OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se orientuje na zvýšení kvality vzdělání a lidských zdrojů pro potřeby znalostní ekonomiky, zvýšení produkce kvalitních výsledků ve výzkumné sféře, a zlepšení prostředí podporujícího přenos těchto výsledků do praxe. Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro koho bude program určen:

 • Výzkumné organizace podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a změně některých souvisejících zákonů.
 • Orgány státní správy.
 • Orgány pověřené řízením a implementací S3 strategií na národní a regionální úrovní.
 • Soukromé podniky.
 • Fakultní nemocnice.
 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Obecné zaměření programu:

 • Posílení výjimečnosti ve výzkumu.
 • Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost.
 • Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
 • Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti.
 • Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace.
 • Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol.
 • Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání
 • Rozvoj inkluzívního vzdělávání.
 • Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
 • Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání.
 • Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků.
 • Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce.

 

Cílem je  strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

 

Operační program je členěn do 5 prioritních os, z toho jsou 4 osy plánovány na realizaci projektů běžných žadatelů a poslední prioritní osa slouží pro orgány zapojené do řízení a administrace operačního programu.

Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol

Prioritní osa 4 – Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace