OP Zaměstnanost

Dalším z operačních programů, který je zařazen do nového dotačního období 2014-2020 je OP Zaměstnanost, který svým zaměřením spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tento operační program navazuje z předchozího operačního období na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Pro koho bude program určen:

 • MPSV ČR a jim řízené/zřízené instituce.
 • Zaměstnavatelé.
 • Obce a svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Profesní a podnikatelská sdružení.

Obecné zaměření programu v rámci čtyř zvolených témat:

1. Téma: Problematika trhu práce:

 • Využití pružných forem pracovního poměru.
 • Zvýšení profesní mobility.
 • Vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli.

2. Téma: Problematika sociálního začleňování:

 • Zaměření na inkluzivní vzdělávání.
 • Sociální a pracovní integrace znevýhodněných osob.
 • Příprava pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry.
 • Důraz na preventivní opatření.

3.  Téma: Problematika podpory zdraví:

 • Podpora zdravého a udržitelného životního stylu.
 • Zajištění pružného přizpůsobování se systému péče o zdraví současnému společenskému vývoji.
 • Podpora humanizace zdravotní péče.

4. Téma: Problematika modernizace veřejné správy:

 • Zavádění a rozvoj e-governmentu.
 • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí.

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

 • Komplexní rozvoj lidských zdrojů a získání nových lidských zdrojů.
 • Koordinaci plošných opatření vedoucích k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly pro trh práce.
 • Systematičtější koordinace podpořených projektů napříč oblastmi a regiony.
 • Užší a cílenější spolupráci s podniky prostřednictvím intervencí v programech celoživotního vzdělávání a technického vzdělávání.
x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace