OP Životní prostředí pro podniky

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištěni kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životni prostředí a s tím související snižováni dopadů změn klimatu.

Obecné zaměření programu

V rámci nového OP Životní prostředí je navrženo 6 prioritních os:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 • Výstavba, obnova a rekonstrukce kanalizace za předpokladu výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
 • Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace upraven vody a zdrojů pitné vody.
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí.
 • Vymezeni ochranných pásem vodních zdrojů a nastavení ochranných podmínek v nich.
 • Znovu využívání málo znečištěných nebo částečně čištěných odpadních vod zaměřené na technologie snižující spotřebu vody.
 • Hospodařeni se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich dalšího využití namísto jejich urychleného odváděni kanalizaci do toků.
 • Zlepšení přirozených rozlivů, včetně strukturálních opatření v nivě revitalizačního charakteru.
 • Obnova pramenných oblasti vodních toků.
 • Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině.
 • Podpořit preventivní protipovodňová opatřeni.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v sídlech

 • Výstavba, výměna, rekonstrukce a úprava stacionárních zdrojů, diverzifikace palivové základny a změny technologických postupů včetně případného snížení energetické náročnosti
 • Výstavba, rozšiřování, zefektivnění a výměna systémů centralizovaného zásobování teplem
 • Omezeni prašnosti z mobilních i stacionárních zdrojů
 • Zvýšeni podílu bezemisní a nízkoemisní výroby tepla a mikrokogenerace včetně domácností
 • Zvýšeni podílu bezemisní a nízkoemisní silniční dopravy
 • Snížení emisí amoniaku v sektoru zemědělství
 • Výstavba a obnova systémů sledování a předpovědi vývoje kvality ovzduší včetně související infrastruktury pro zpracování dat a vývoje a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • Realizace inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů.
 • Zajištění vybavení pro vzdělávání a osvětu ve smyslu předcházení vzniku odpadů a jejich využití.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Odstraňování nepovolených skládek a rekultivace starých skládek.
 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Odstraňování azbestu ze staveb.
 • Vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií.
 • Vytvořeni znalostních portálů managementu chemických látek.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Peče o cenná stanoviště a jejich obnova.
 • Tvorba a obnova mokřadů přispívajících k posílení biologické rozmanitosti.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů.
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod působených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.
 • Budování a údržba návštěvnické infrastruktury.
 • Omezování vlivu fragmentace krajiny na druhy a ekosystémy, omezování mortality živočichů spojené s rozvojem infrastruktury.
 • Zpracování podkladů pro vymezování a realizaci USES.
 • Posílení či obnova ekostabilizačních funkcí.
 • Tvorba a regenerace krajinných prvků, včetně břehových porostů a historických krajinných struktur.
 • Zpracováni projektů přirozené protierozní ochrany a realizace z nich vyplývajících protierozních opatření.
 • Zakládání či revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně související infrastruktury.
 • Stabilizace a sanace následků svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.

Prioritní osa 5: Energetické úspory

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastnosti obvodových konstrukcí budov.
 • Technologie na využití odpadního tepla.
 • Další opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov (např. úsporné vnitřní osvětleni, regulace, energetický management apod.).
 • Výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo nízkoemisní, včetně rekonstrukce otopných a vzduchotechnických soustav.
 • Snižování spotřeby elektrické energie modernizaci či rekonstrukci soustav veřejného osvětleni.

Prioritní osa 6: Technická pomoc

V rámci prioritní osy Technická pomoc může byt financována příprava, řízeni, monitorování, hodnocení, aktivity v oblasti informovanosti a publicity, výměna informací, řešeni stížností, kontrola a audit. Prostředky technické pomoci by měl řídící orgán použit k podpoře aktivit, které povedou ke snížení administrativní zátěže na příjemce, a to včetně systémů elektronické výměny dat a aktivit k posílení kapacity členského státu a příjemců při administraci programu.

x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace