OPZ – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Kolová, otevřená výzva, alokace 300 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30.10.2017, ukončení příjmu žádostí 29.3.2018, 12:00 hod.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Míra dotace: 85 % způsobilých výdajů projektu (výjimka u NNO 100 %)

 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000 Kč
 • výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč

Doba realizace: 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2021

Financování: ex post

 • Režim skutečně vzniklých výdajů, součástí rozpočtu jsou i nepřímé náklady (max. 25 %)

Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, státní podniky, NNO s prokazatelnou existencí min. 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Cílové skupiny: zaměstnavatelé, zaměstnanci

Podporované aktivity:

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblast age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.
 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti, rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých generací na pracovišti, schopnosti a potencionál zaměstnanců, tvorba personálních strategií zaměřených na výchovu nástupců na klíčové pozice.
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů.
 • Profesní vzdělávání vyplívající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem.
 • Využití nástrojů pro měření pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů.
 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce), identifikace aktuálního pracovního potencionálu.
 • Preventivní kroky na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací (vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, posilování osobních i profesních kompetencí, motivační aktivity dle různých věkových skupin).
 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování.
 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce.
 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit.
 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu.
 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe.
 • Vzdělávací aktivity z oblasti age managementu související se zvládáním nároků Průmyslu 4.0:
 • osvěta a využití 4. průmyslové revoluce nejen pro začlenění starší generace do pracovních procesů,
 • vzdělávací a poradenské aktivity pro zaměstnance v oblasti digitální gramotnosti a v oblasti nových technologií a postupů s ohledem na age management,
 • programy cílené na zvyšování sebevědomí při práci s počítačem/digitálním zařízením a na nové způsoby práce v dané profesi,
 • aktivity zaměřené na podporu flexibility, adaptability,
 • zvládání kariérních změn, osobnostní rozvoj, prevence syndromu vyhoření, motivace ke změnám, posilování významu celoživotního učení apod.

Povinné přílohy žádosti o podporu:

 • zpracovaný audit age managementu za žadatele
 • Čestné prohlášení – identifikace skutečných majitelů právnické osoby

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.