OPZ – Podpora sociálního podnikání

Průběžná otevřená výzva, alokace 150 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 30. 6. 2017, ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Míra dotace: 85 % ze způsobilých výdajů projektu

 • Min. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 400 000 Kč
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů pro žadatele: 6 000 000 Kč

Doba realizace: 24 měsíců, nejpozději do 31.12.2021
Financování: ex-ante
Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy
Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ
 • podnikatelské subjekty (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., e.s., družstva)
 • podnikatelské subjekty založené obcemi, pokud žádná z obcí nemá 50% a větší podíl (tj. jeden sociální podnik musí v tomto případě založit min. 3 obce společně)
 • NNO (o.p.s., spolek, ústav), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy – tito žadatelé musí být k datu podání žádosti o dotaci min. 12 měsíců evidováni v příslušném rejstříku podle právní formy organizace

Podporovány budou zejména následující aktivity:
Dotace je určena převáženě na pokrytí neinvestičních nákladů projektu (mzdy nově přijatých zaměstnanců sociálního podniku z cílových skupin, náklady realizačního týmu, provozní náklady, marketing, částečně vybavení provozovny).

 • vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování sociálního podniku
 • nákup nezbytného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: max. 30 % z celkových přímých způsobilých výdajů projektu
 • vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku
 • marketing sociálního podniku
 • provoz sociálního podniku v souladu s principy sociálního podnikání
 • environmentální soc. podniky: sledování environmentálního dopadu a přínosu podnikání

Sociální podnikání je jedním z nástrojů aktivního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob na trh práce i do společnosti. Sociální podniky prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hrají důležitou roli v místním rozvoji a vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Jejich zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Mezi principy sociálního podnikání, které musí každý sociální podnik dodržovat, patří:

 • společensky prospěšný cíl
 • sociální prospěch
 • ekonomický prospěch
 • environmentální prospěch
 • místní prospěch

Formou sociálního podnikání lze podpořit:

 • 1. Vznik nového sociálního podniku (založení nového podnikatelského subjektu), nebo
 • 2. rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem:
  • o nově zřízenou živnost nebo,
  • o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o nový produkt nebo službu v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
  • o novou provozovnu s vazbou na novou lokalitu a trh / zákazníky.

Rozšíření musí být spojené s přijetím zaměstnanců na nově vytvořená pracovní místa vzniklá rozšířením. Musí vzniknout nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, aby byl splněn min. 30% podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku (resp. nové pobočky nebo odštěpného závodu). Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat na úkor snížení stávajícího počtu zaměstnanců.

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity, je ale možné tyto rozšířit o nové, které budou provozovány dle principů sociálního podnikání. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

Z dotačních prostředků určených na podporu sociálního podnikání je možno financovat dva typy projektových záměrů – investiční (výstavba, rekonstrukce, pořízení dražšího vybavení) a neinvestiční (mzdy zaměstnanců sociálního podniku, provozní náklady, marketing, částečně vybavení), které je možné, ale nikoli nutné, spolu kombinovat.

Pokud Vás dotační možnosti v oblasti podpory sociálního podnikání zaujali nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.