OPZ – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Průběžná otevřená výzva, alokace 1 100 000 000,- Kč, zahájení příjmu žádostí 2. 11. 2017, ukončení příjmu žádostí 1.2.2018.

V pátek 1.9.2017 byla vyhlášena nová výzva – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Výzva podporuje vznik a následný provoz dětských skupin za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Podpořené projekty budou financovány v režimu zjednodušeného vykazování způsobilých výdajů na základě dosažených výstupů a výsledků. Principem tohoto vykazování je nastavení, kdy vyhlašovatel výzvy definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.

Místo realizace: území ČR mimo hl. města Prahy

Výše dotace: 

 • 85 % – podnikatelské subjekty
 • 95 % – obce, kraje, jimi zřizované příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí aj.
 • 100 % – soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, nadace, MAS, svazy, asociace aj.)

  min. výše způsobilých výdajů: 942 000,- Kč
  max. výše způsobilých výdajů: 5 448 606,- Kč

Doba realizace: max. 36 měsíců, nejpozději do 31.12.2020

Financování:   ex ante, ex post (pouze pro Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace)

 • zjednodušené vykazování způsobilých výdajů na základě jednotkových nákladů
 • způsobilé výdaje nejsou kalkulovány na základě skutečně vzniklých výdajů, není dokladováno
 • prokazují se pouze dosažené jednotky za jednotlivá období

Způsobilé výdaje:

 • vytvořené/transformované místo v zařízení (stavební úpravy, vybavení, pomůcky atd.)
 • nájemné
 • kvalifikovaná pečující osoba (náklady na kurz profesní kvalifikace)
 • provozní náklady – obsazenost zařízení

Podporované aktivity:

 • vybudování/transformace a provoz dětské skupiny
 • provoz dětské skupiny
  Obě varianty možné v následujících režimech: dětská skupina pro veřejnost nebo podniková dětská skupiny.
  Podpora je poskytována na zařízení péče o děti s minimální kapacitou 5 dětí a maximální kapacitou 24 dětí.

Dětská skupina:

 • dle zákona č. 247/2014 Sb.
 • děti od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky
 • musí být zaevidována nejpozději v den zahájení podpory provozu dětské skupiny
 • povinná registrace v evidenci dětských skupin – poskytovatelů (obsahuje splnění hyg. požadavků)

Pokud Vás dotační možnost zaujala nebo máte-li jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit.